Beslutningsreferat fra afdelingsmøde (regnskabsmøde) for afd. 4715 og afd. 4742 for perioden 1-10-2010 til 30-9-2011 tirsdag d. 7-2-2012 kl. 19.00 i selskabslokalet Nybrovej 264.

Referat i henhold til udsendt dagsorden af 3. januar 2012:

Formand Alice Christiansen bød alle velkommen og gik herefter over til første punkt på dagsordenen:

  1. Valg til stemmeudvalg.Valgt blev Joan Holm, Svend Sørensen og Peter Christiansen
  1. Valg af dirigent.Valgt blev Arne Pedersen og som referent Kim Hansen.
  1. Godkendelse af forretningsorden.Godkendt.
  1. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden.Formand Alice Christiansen

kommenterede den tidligere udsendte årsberetning og nyhedsbreve og supplerede med flg.:

Vores postkasser skal jo flyttes i henhold til ny postlov og det har medført at afd.best. og varme-

mester Hans Ellekær har brugt rigtig meget tid på at få det hele til at gå op i forhold til placering

højde osv. Pga. af frost og lidt fejlplacering kommer der til at gå lidt længere tid, men alt skulle

være i orden inden for overskuelig tid (Marts måned).

Folderen omkring cykelskure, pergolaer og skure i haven blev belyst og fremover skal der ikke

betales byggesags-honorar til kommunen.

Der har været afholdt informationsmøde ang. vand i de gule huses kældre som har medført store

problemer for de berørte beboere. Der bliver gjort alt hvad der er muligt for at aflede regnvand

væk fra kloakkerne og ud i fællesområderne, da problemet er at de kommunale kloakker ikke kan

modtage vores vand ved ekstrem regn. Det er heller ikke acceptabelt med reelt kloakvand i

boligerne.

En ny og opdateret beboerhåndbog er undervejs og vil hvis alt lykkes blive præsenteret på det

kommende budgetmøde. Den vil bestå af 4 separate blokke/hæfter opdelt i konkrete afsnit.

I år 2013 er der 60 års jubilæum i Kongshvileparken og dette vil også være en kommende

opgave for bl.a. bestyrelsen.

Elevatorudvalget vil på det kommende budgetmøde fremkomme med et konkret forslag til

etablering samt finansiering af elevator i selskabslokalet.

Spørgsmål omkring tilbagebetaling af betalt byggesagshonorar for eks. cykelskur, efter at

kommunen har ændret reglerne, vil blive taget op af afd. bestyrelsen på kommende best. møde.

Der blev kommenteret fra salen og til sidst en ros til formanden for et flot første år på ”tronen”.

  1. Fremlæggelse af regnskab for gammel afd. 4715og 4742.

Lars Møller gennemgik regnskabet for hver af de 2 afdelinger for sidste gang, da det fremadrettet vil være et samlet budget og regnskab vi skal forholde os til.
Vi kom godt ud med overskud i begge afdelinger.
Overskuddet for afdeling 4715 for regnskabsåret blev på 298.361 kr.
Overskuddet for afdeling 4742 og vores Ældreboliger for regnskabsåret 2010/2011 blev på 36.997 kr.

Tidligere år har afdelingsbestyrelserne haft mulighed for at deltage i, hvordan overskuddet skulle fordeles på henlæggelseskontiene. Nu er der kommet en ny bekendtgørelse om drift af almene boliger, hvoraf det fremgår, at over-/underskud fremover skal overføres til en konto, hvor årets resultat opsamles (konto 407). Overskud kan således kun anvendes til dækning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen.

Eventuelle indeståender på afdelingernes resultatkonto skal budgetteres afholdt over højst 3 år. Dette indebærer, at der vil blive indarbejdet 1/3 af saldoen på resultatkontoen pr. 30.9.2011, når vi udarbejder vores budget for 2012/2013. Mere om dette på budgetmødet til maj.

  1. Behandling af indkomne forslag:

Forslag om ændring af TV signal.

Forslagsstiller trak forslaget og videregav forslag til forbedringer/ændringer til IT udvalget

  1. Jørgen Pedersen.

Der var en del meningsudveksling for og imod ”fuldpakken” og der vil i løbet af marts måned

komme et konkret tilbud fra YouSee omkring ombygning af antenneanlægget. Det skulle gøre

det muligt at gøre modtagelsen af signaler mere fleksibel, men måske også dyrere for den enkelte

husstand. MEN, mere herom på budgetmødet.

7a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Valgt blev Palle Scherning og Kim Hansen for 2 år.

7b. Valg af 2 suppleanter: Valgt blev Disa Ryel og Lars Møller for 1 år.

  1. Valg til repræsentantskabet:Valgt blev afdelingsbestyrelsen
  1. Eventuelt:

    Der blev talt frem og tilbage omkring elevatoren i selskabslokalet og det bliver taget op som

et samlet punkt på det kommende budgetmøde.

Vedr. det nye ”samlede” budget skal der tages hensyn til at det har været to ”adskilte” afdelinger.

44 personer fra 31 hustande var mødt frem

til mødet, der varede 1,5 time.

36 personer nød den dejlige mad fra Ricky´s køkken.

Dirigent: Arne Pedersen                                                                  Referent: Kim Hansen.