Beslutningsreferat fra afdelingsmøde 2013 (regnskabsmøde) for afd. 4715
Tirsdag d. 5. februar-2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Nybrovej 264.

Referat i henhold til udsendt dagsorden af 2. januar 2013:

Formand Alice Christiansen bød alle velkommen og gik herefter
over til første punkt på dagsordenen:

1. Valg til stemmeudvalg: Valgt blev Joan Holm, Svend Sørensen og Peter Christiansen.

2. Valg af dirigent: Valgt blev Palle Schjerning og som referent Disa Ryel/Conny Jensen.

3. Godkendelse af forretningsorden: Godkendt.

4. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for 2012 (vedlagt dagsordenen)
Formand Alice Christiansen kommenterede den udsendte årsberetning og supplerede med flg.:
Vedr. den kommende affaldssortering fra 1. april 2013: I september 2012 havde Alice og Hans besøg fra kommunen for at finde ud af hvorvidt vi skal have opstillet affaldsøer til opsamling af metal og plast. Vi foreslog at bruge parkeringspladsen, hvor vi i forvejen har opsamling af glas og papir, men nej, det kunne vi ikke få lov til, pga. inddragelse af parkeringspladser, og fordi der er for langt for den enkelte beboer. Efterfølgende er det så besluttet, at hver enkelt husstand skal have en bøtte (a la´haveaffaldsbøtten). Vi får nærmere besked inden opstarten 1. april. Vi har fået at vide, at tømning vil ske hver 8. uge.
Vi har desuden alle fået tilbud om individuel opsamling af papir og glas, men det var en fejl, idet det er bestyrelsen, som bestemmer. Enkelte beboere har haft ønske om dette, men indtil videre har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter med vores nuværende ordning. Vi vil lige se hvordan det kommer til at fungere med indsamling af affald i alle de forskellige bøtter.
Så vidt vi er blevet gjort bekendt med ordningen, er det en forsøgsordning, der kører i 3 år. I øvrigt er der forlydender om, at tømning af vores dagrenovation skal nedsættes til hver 14. dag, og kommunen mener, at det på sigt vil blive billigere for os.
Fra salen blev der spurgt, (Svend Åge Khb) om 2 husstande ikke kan deles om én bøtte. Det er noget vi har vendt i bestyrelsen, men forkastet, da der nemt kan komme uoverensstem-melser beboerne imellem om hvor bøtten skal stå mm. (Kirsten Khb) Synes ikke vi skal have affaldsøer, da det sviner omkring dem.
I år bliver Kongshvileparken, som bekendt, 60 år, hvilket vi fejrer ved et 60 års jubilæumsarrangement LØRDAG den 17. august. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper, som er i gang med planlægningen. I vil få mere information bl.a. i Nyhedsbrevene. Vi håber det bliver en dejlig dag med stor deltagelse og glæde.
Alice fortalte også kort om problematikken omkring private fællesveje, hvor aftalen med kommunen om Kongshvilebakken i første omgang blev opsagt, dernæst var Kongshvilevej pludselig også en privat fællesvej. Emnet har været diskuteret i bestyrelsen, der er blevet kommunikeret med kommunen, der har været skrevet flere åbne breve til lokalbladene, men det står ikke helt klart for os hvorvidt vi har mulighed for at frasige os vedligeholdelses-pligten og udgifterne til de private fællesveje. Selskabets advokat mener ikke vi har mulighed for at komme udenom.
Fra salen (Jørgen Petersen, Khv) blev det pointeret, at vi ikke skal give op så let – det er ikke nok med læserbreve, måske skal vi lægge sag an mod kommunen. (Arne, syd) Vi bør undersøge om der er andre med samme problemstilling i selskabet (Per, Syd) og evt. kontakte en på Chr.Winthers Vej, hvor de vist nok har vundet en lignende sag. Jens Bielefeldt: tror ikke vi har mulighed for at vinde en sag. (Risgaard, Syd) tror ikke det er prøvet.
Alice nævnte også kort, at bestyrelsen i det sidste år har haft en del kontakt med kommunen i forbindelse med grøn plan/træfældning og problemer med vores skorstene.
Bestyrelsen har også arbejdet på at få de sidste hæfter til beboerhåndbogen skrevet færdige.
Afslutningsvis takkede Alice for samarbejdet med bestyrelsesmedlemmerne, vores 3 gårdmænd og vores inspektor Jens Bielefeldt.
Der blev klappet bifaldende i salen.

5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 (vedlagt dagsordenen)
Lars Møller gennemgik regnskabet for den sammenlagte afdeling.
Vi kom godt ud af regnskabsåret med overskud på 114.500 kr.
Vandafgifterne har været stigende med 2% efter vi er overgået til Nordvand.
Fra salen (Jørgen Petersen, Khv) det koster ca. 4700 kr/husstand/år til vand. Synes det er et stort beløb, og har talt med andre i parcelhus, som bruger ca. det halve årligt. Det kunne være interessant at få at vide hvor mange kubikmeter vand vi bruger – ikke bare udgiften.

6. Eventuelle andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet
a. Forslag til revision af beboerhåndbogens hæfte 3 ”Forbedringer og ændringer af boligen” og hæfte 4 ”Vedligeholdelsesregler” – (vedlagt dagsordenen)
Peter Christiansen gjorde opmærksom på, at der er fundet et par fejl i de udsendte hæfter, bl.a at trin opsat på tage med brændeovn skal fjernes ved fraflytning – dette er en fejl, som vil blivet rettet. Begge hæfter blev godkendt.
Fra salen: (Risgaard) Pointerede, at snerydning og rensning af tagrender pålægger lejer, men forsikring dækker ikke ved skade – så det må være selskabets forsikring, der dækker? Det vil bestyrelsen undersøge. (Conny Jensen Khv) Vil også gerne have, at det præciseres i hvilke tidsrum afdelingens forsikring dækker fx ved skader pga. sne og glatføre.
(Jørgen P Khv) Hæfte 3. s. 14, ang. godtgørelse af boligforbedring fx køkken ved fraflytning. Hvem skal betale den godtgørelse? Svar fra Jens Bielefeldt,: det er den nye lejer, som skal betale via en forhøjelse af huslejen, men beløbet til godtgørelsen lånes i afdelingen.

7. Behandling af indkomne forslag (vedlagt dagsordenen)
a. Der var et forslag vedrørende tilladelse til at have 2 hunde:
Forslaget blev muntligt fremlagt af forslagsstilleren, Dorthe Syd 19. Der var en livlig debat, og der blev af Per Syd. og Hans Syd stillet et ændringsforslag,
om at der skulle nedsættes et udvalg som skal se på forslaget, og om muligt skal forlægge sagen på det kommende afdelingsmøde i maj.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 for, 9 imod. Udvalget blev
Niels Bollerup Syd, Dorte Syd, Allan Khb, Peter Christiansen Syd og Conny Jensen Khv.

8. Valg til afdelingsbestyrelsen

a. Valg af formand: Alice blev genvalgt for 2 år.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Bollerup og Conny Jensen blev genvalgt for 2 år.
c. Valg af 2 suppleanter: Disa Ryel og Lars Møller blev genvalgt for 1 år.

9. Valg til repræsentantskabet: Valgt blev afdelingsbestyrelsen (5 medlemmer).

10. Eventuelt
(Risgaard) Ville høre hvad reglerne er for opsætning af plexiglas. Alice svarede, at man skal se i beboerhåndbogen – det er ikke tilladt.
Der var igen en livlig debat om regler om vedligeholdelse, pergolaer mm. Alice og Hans kom med en henstilling til alle om at overholde reglerne. Det er ikke rart at have tilsyn og lege ”politi” overfor beboere, især ikke når der genopsættes noget ulovligt, så snart man vender ryggen til. Det har kostet afdelingen dyrt i fx advokatsalær at trækkes med sager – penge vi alle kunne få glæde af til noget andet. (Per) foreslog, at vi kunne skrive i et Nyhedsbrev, hvor meget det koster at køre sager. ”Kære borger det er dine egne penge”.
Jørgen Petersen havde nyt fra IT-udvalget omkring forstyrrelser på TV pga. nyt 4G net, som kan forstyrre bestemte signaler. Man kan købe specielle kabelstik, så signalerne ikke forstyrres. Desuden oplyste han, at man kan se TV på sin computer/iphone hjemme og når den medbringes i byen. Der kan også høres et væld af musik.

45 beboere fra 34 hustande var mødt frem til mødet, der varede 2 timer og 10 minutter.
35 af de fremmødte nød den dejlige mad fra Ricky´s køkken inden mødet.

Dirigent: Palle Schjerning Formand: Alice Christiansen

Referent: Disa Ryel/Conny Jensen