TILKONGSHVILEPARKENS  AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet afholdtes den
14. August 2011

 

I mødet deltog: AC-DR-PS-CJ-HE-KH-NB
Fraværende: LM-CS

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:Der var henvendelse fra en beboer fra Kongshvilebakken 61

(ikke beboer hos os) for at høre hvordan vi stiller os til Kommunes henvendelse om vejvedligeholdelse/ snerydning fremadrettet.

Da det er en del af d.d. dagsorden blev det aftalt at vi/Alice ville komme tilbage med vor mening til sagen.

 

 

Jeg kan umiddelbart ikke se anden løsning end, at vi fremover må accepterer at få a- conto regninger på det som kommunen laver – i modsat fald skal der etableres en grundejerforening der står for både, at få udført arbejdet og efterfølgende at opkræve pengene hos alle grundejerne.

 

Godkendelse af referat fra forrige møde:Vi har taget JB’s kommentar til efterretning, og vil tage spørgsmålet om skorstenene op når JB kommer på visit.

 

Jeg har i går fået det sidste materiale fra Vagn Jacobsen, hvorefter jeg kan lave en ansøgning til kommunen om tilladelse til permanent at fjerne skorstene – så må vi se hvad svaret til det bliver.

 

 

Breve til og fra 

 

Der er fra Sydskråningen (3 lejemål) modtaget brev om at de opfordrer til at der i bebyggelsen fremadrettet bliver plantet Kirsebærtræer el. store buske eller Jasmin i vores grønne områder. Venligst tilskriv at vi har modtaget deres henvendelse og at deres idéer er med i vores planlægning af de grønne områder.

 

 

Kommunen (Vej – Parkafdelingen) har henvendt sig om drift overenskomst for vedligeholdelse af private fællesveje.

 

Hvilke konsekvenser vil dette betyde for os??

 

 

 

 

 

 

 

Tilskrives

 

 

 

TE

 

 

 

 

Se højere oppe i denne rapport.

Orientering om sager der kører.Skorsten – har du hørt noget??

 

Vi efterlyser svar fra organisationsbestyrelsen på vor fremsendelse af de nye reglementer om disse er godkendt af bestyrelsen?

 

Se højere oppe i denne rapport.

 

Der var et afsnit som direktøren vil omformulere og derefter skal det til organisations- bestyrelsen, hvilket vil ske på september mødet.

 

Parkvandrings evaluering. 

 

Vi ønsker at lave en ny ”grønplan” (fældnings / nyplantning) for Kongshvileparken.  JB vil du finde ud af hvem i Kommunen der har med dette at gøre så vi kan lave det i samarbejde med dem?

 

 

 

 

 

Det må være landskabsarkitekt Niels Legaard I skal tale med – men myndighed på sagen er Bygge- og Miljøforvaltningen.

FunktionærBeplantning.

HE fortalte om de fremtidige beplantninger af beder og træer i 2012/13 og det ser vi frem til.

Hans ville gerne høre forslag til planter/blomster til 5 nye bede til næste bestyrelsesmøde.

 

Vor aftale med maleren på timeløn ser ud til at være en god løsning, så på den post vil der være en god reducering af omkostninger på budgettet.

 

Eventuelt

 

Vi løb i gennem hvad det kunne være interessant at kunne komme i det næste nyhedsbrev.

 

 

IB

 

 

 

Ja, det har været ok – men om vi fortsat vil kunne lave malerarbejdet på den måde er nok lidt tvivlsomt.

 

 

IB

Nyhedsbrev   
Punkter til næste møde: 

 

 

JBA 17. august 2012