TILKONGSHVILEPARKENS  AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet af­holdtes den
19.juni 2012

 

I mødet deltog: CS-AC-DR-PS-CJ-HE
Fraværende: LM-KH

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:Der var henvendelse fra ældreboligerne om pasning af deres haver/hække, og vi vil bede om JB kan tilskrive kommunen om hvordan de ældre skal kunne klare at passe deres haver etc. Da de er visiteret til en bolig med have hvor de ikke kan passe den.

 

De der pt. bor i ældreboliger har accepteret en bolig med have og har derfor det juridiske ansvar for at holde haven og de må evt. kontakte kommunen hvis de har behov for hjælp. 

Jeg beder Anne Schiøler om at gøre kommunen opmærksom på problemet ved fremtidige anvisninger fra kommunen.

 

Godkendelse af referat fra forrige møde:Jens B kan komme den 25. september kl. 17.30 hvilket vi tilslutter os.

——————————————————————————

Budgetmøde den 22. maj og evaluering heraf.

Elevator planen ligger p.t. ved JB for udførelse af opgaven.

 

 

OK

 

 

 

Aftale med Vagn Jacobsen er nu på plads og det burde være på skinner.

Breve til og fraBrev fra kredsstyrelsen er besvaret med input fra AC

Input gennemgået med bestyrelsen. Alice rundsender til bestyrel­sen.

 

Halløj – JB hvornår kan der laves en runde for køkke­ner/badeværelser under råderetten med betaling via huslejen??

 

 

 

 

 

Det bliver ikke foreløbig – sik­kert ikke før næste år.

Orientering om sager der kører. 

Der er kommet afslag på fældning af platantræ ved Selskabsloka­lerne.

 

Til dette ønsker vi aktindsigt for at se hvilket et grundlag der er givet afslag på.

 

Samtidig ønsker vi at anke afgørelsen.

 

 

 

Til orientering vil vi fremadrettet holde os til lokalplanen og fælde træer med tilbageholdenhed.

 

 

 

 

Skorsten.:

Det skal forsøges af få gennemført at skorstenene nedtages.

 

 

 

Kan det bekræftes at eventuel nedtagning / genopførsel kan klares på det bestående langtidsbudget uden huslejestigning?

 

Hvis det ovenstående er muligt bedes oplyst hvorfor der skal op­tages lån for de nye gasfyr vi har fået i bebyggelsen??

 

 

 

 

 

 

Det er ikke en sag vi bruger mere tid på. Det eneste der kan klages over et retsligt spørgsmål og da kommunen jo har lokalpla­nen som grundlag er der ikke noget vi kan gøre.

 

TE – men jeg mener bestemt ikke vi bør fælde raske træer i Kongshvileparken uden kommunens tilladelse og jeg vil ikke igangsætte noget sådant uden om kommunen.

 

OK – jeg tror det er en håbløs sag at forsøge, men ok – jeg går videre med sagen.

 

Fordi skorstenene er indarbej­det over en periode på 5 år – dvs. I skal ikke have alle penge op af lommen på en gang, hvil­ket I jo skal i mht. gasfyr.

 

 

Parkvandrings evaluering.Ved næste parkvandring skal listerne ændres så hus nr. følger ru­ten, de brugte ved dette års var fra 2011 og kan fremadrettet ikke bruges. De sedler der afleveres skal laves i kopi til beboer- mappen.

 

Ved parkvandringen konstaterede man at der ved flere lejemål var hængt en presenning op foran terrassen. Disse ser meget statio­nære ud og giver indtryk af ”lukket pergola”.

Lejemål bliver tilskrevet.

 

Der blev konstateret at der på flere lejemål manglede at blive ma­let træværk. Der er ved det seneste nyhedsbrev gjort opmærksom på dette og vi afventer resultatet efter sommerferien hvor mange der har grebet penslen og fået lavet noget før vi påtaler det. _____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Blive tilskrevet.

 

 

 

 

TE

 

 

 

 

Tilskrives

FunktionærDiv. småproblemer gennemgået.

 

Eventuelt

div. behandlet under andre punkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev   
Punkter til næste møde: 

 

                     JBA 20. juni 2012