TILKONGSHVILEPARKENS  AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet afholdtes den
20-november  2012

 

I mødet deltog: AC-DR-CJ-KH-NB-HE-HE-PS
Fraværende:

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:En beboer henvendte sig. da han har problemer med at rense den del af tagrenden der er dækket af taget på pergolaen. 

 

Jubilæumsfesten 2012.11.20Peter Christiansen kom og gennemgik de forslag fritidsudvalget var kommet frem til.Budgettet for fritidsudvalget 2013 blev gennemgået  og der vil blive 3 arbejdsgrupper for aktiviteterne til jubilæet.

Beborhåndbogen hæfte 3 og 4.

Peter Christiansen gennemgik de sidste ændringer.  Hæfterne går i trykken den 6. december, så de kan komme til godkendelse på vores afdelingsmødet i januar.

Godkendelse af afdelingsrapporten.

Rapporten blev godkendt.

TE

 

 

 

 

IB

 

 

 

Breve til og fra:Alice har fået en henvendelse fra udvalgsformanden for Engelsborg Vejejerforening, vedr. et pleje-planteudvalg, vedr. spildevandsbassin lugtgener samt beplantning. Udvalget vil høre om vi ville have en person med som kontaktperson for Kongshvileparken, Kim meldte sig og vil blive kontaktpersonen.   

 

 

TE

Ansøgning fra IT udvalget.Kim orienterede om Boligselskabets IT afdeling, har oplyst at Kongshvileparken kommer med på en ny hjemmeside, som formodentlig vil komme i gang snarligt.Selskabet ønsker nogle info om Kongshvileparken som Alice vil fremsende.

 

 

Udvalget har fået et tilbud fra en web leverandør, og Kim gennemgik de muligheder at flere kunne gå ind og være aktive på siden.

Der blev stillet en del spørgsmål, som Kim ville gå tilbage til udbyderen med.

 

Tilbuddet har vagt vor interesse og vi skal kommer med ideer til Kim om hvad vi har af ønsker om hvad vor hjemme siden skal kunne. Info til Kim senest 3. december.

 

TE

 

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve /administration.Alice fortalte om sit møde fra byrådet denen 5. oktober.Ordinærafdelingsmødet  skal afholdes  5.feburar

Regnskabet sendes til Lars som PPT fil

Ref fra fritidskonferencen hvor vi fik ros for vor fremsendte materiale, men vi fik ingen præmie.

 

Byggeregnskab gasfyr.

Alice gennemgik de fremsendte dokumenter samt mails, og det vækker vor undren at vi er blevet belastet diverse administrationsudgifter uden vor kendskab til at disse omkostninger ville komme.

Bestyrelsehonoraret bedes indbetalt til vor kasser.

 

Med kendskab til ovenstående kunne et andet resultat af valg af gasfyr have været fremkommet.

Sager der kører

Skorsten.

Alice gennemgik de seneste breve om udviklingen. Møde med Jesper vil blive aftalt.

 

Elevator / lokaler

Pizza manden ønsker at afstå for lokalet hvor elevatoren skal bygges, men Dyreklinikken ønsker at overtage de  kvadratmeter der bliver tilbage, så det tyder på en ren win/win situation.

 

Hans meddelte at de firmaer der skal opføre elevatoren, vil være klar i marts/april. ??

 

Affalds sortering Metal/Plast

Vi får alle en dobbelt beholder / contailer til fordeling af metal og plast.

Tømning vil ske hver 8. uge.

 

Hans meddelte at kommunen ser at der er problemer med afhentning af de nye beholder ved ca 9 beboer i Kongshvileparken.  Vi mener at hvis de ikke kan finde ud af at hente ved disse, skal kommunen opføre afleveringscontainer til disse beboer på vor parkeringsplads ved Dyreklinikken og pizzariet.

 

Der er rettet henvendelse fra

 

Privat fællesveje.

Alice og Hans gennemgik de nye tiltag fra kommunen om sne rydning af veje og vedligeholdelse af belysning.

 

Grøn plan for Kongshvileparken

Alice fortalte om den seneste udvikling med kommunen. Kommunen ønsker at vi laver en ny plan, så vi vil lave en ny som fremsendes i januar.

 

Det beder jeg Dorthe Iversen fikse.

 

 

 

 

Det kan jeg da kun beklage, hvis I har den opfattelse, at I ikke har fået alle relevante oplysninger ifbm. projektet.

 

 

 

 

Jeg rykker advokaten for et svar på de stillede spørgsmål, hvorefter vi må aftale et møde med JLS.

 

 

Ja, nu må se, hvor økonomien lander.

 

Vi afventer ovenstående afklaring.

 

 

TE

 

 

 

 

 

Enig – det har kommunen også accepteret i en anden boligafdeling.

 

 

 

 

 

”Tiltag” kan man da godt kalde det – jeg vil kalde det noget andet J

 

 

 

TE

Opfyldning på parkvandring.Der blev gennemgået et par sager som bliver ordnet snarest muligt 

Nyt fra Varmemesteren

Post Danmark har udtrykt at der er fejl opsat  postkasser.

De vil komme herud med en medarbejder og gennemgå opsætningen.

 

Der er plantet 7 nye træer.

 

Vor kopimaskine er nu +10 år og vi kan ikke få nye reservedele og toner, så vi skal have en ny. Kim undersøger hvad der er på markedet af nye maskiner.

 

Eventuelt

 

 

 

Lyder besynderligt – jeg mener de er opstillet som de har bedt om.

 

IB

 

 

Edb John kigger på tilbuddet og vender tilbage med anbefaling.

NyhedsbrevVi gentager i nyhedsbrevet at dem der har en ekstra postkasse skal fjerne disse og hvis det ikke sker, vil beboerne blive tilskrevet fra selskabet. 

 

Jeps – vi tilskriver som aftalt.
EventueltRealdania opfordre til at der kan ansøges til spændende tiltag.Vi lægger hovederne i blød

 

 

TE 

 

JBA 7/12-2012